Ispitivanje kvaliteta voda

Ispitivanje kvaliteta voda

Zagađenje vode je kontaminacija vodenih sistema (npr. jezera, reka, okeana, izdana i podzemnih voda). Zagađenje vode se javlja kad se zagađivači direktno ili indirektno ispuštaju u vodu bez adekvatnog tretmana za uklanjanje štetnih jedinjenja.

Zagađenje vode utiče na biljke i organizme koji žive u tim vodenim sistemima. U skoro svim slučajevima efekat je štetan ne samo za individualne vrste i populacije, nego za celokupnu biološku zajednicu.

Glavni zagađivači su otpadne vode, dok štetu sprečavaju sistemi za obradu otpadnih voda. Zagađenje vode može biti biološko, termalno, hemijsko i fizičko.

Uzroci zagađenja vode uključuju širok spektar hemikalija i patogena, kao i razme fizičke parametre. Zagađivači mogu da uključuju organske i neorganske supstance. Povišene temperature takođe mogu dovesti do zagađenja vode. Čest uzrok toplotnog zagađenja je upotreba vode kao rashladnog sredstva u elektranama i industrijskim postrojenjima. Povišene temperature vode smanjuju nivo kiseonika, što može ubiti ribu i promeniti sastav lanca ishrane, smanjiti biodiverzitet vrsta i podstaći invaziju novih termofilnih vrsta.

Najčešći zagađivači su:

Organski zagađivači vode:

 • Deterdženti
 • Nusproizvodi dezinfekcije koji se nalaze u hemijski dezinfikovanoj vodi za piće, kao što je hloroform
 • Otpad od prerade hrane, koji može sadržati supstance, masti i ulja koje troše rastvoreni kiseonik
 • Insekticidi i herbicidi, ogroman spektar organohalida i drugih hemijskih jedinjenja
 • Naftni ugljovodonici, uključujući goriva (benzin, dizel gorivo, mlazna goriva i mazut) i maziva (motorno ulje), i nusproizvodi sagorevanja goriva
 • Isparljiva organska jedinjenja, kao što su industrijski rastvarači, zbog nepravilnog skladištenja
 • Hlorovani rastvarači
 • Polihlorovani bifenil (PCB)
 • Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)
 • Trihloretilen
 • Perhlorat
 • Razna hemijska jedinjenja koja se nalaze u proizvodima za ličnu higijenu i kozmetiku itd.

Neorganski zagađivači vode:

 • Kiselost izazvana industrijskim ispuštanjem (posebno sumpor-dioksid iz elektrana)
 • Amonijak iz otpada od prerade hrane
 • Hemijski otpad kao nusproizvod iz industrije
 • Đubriva koja sadrže hranljive sastojke-nitrate i fosfate
 • Teški metali iz motornih vozila i iz kiselih voda iz rudnika
 • Mulj (talog) koji potiče sa gradilišta, od sečenja šuma, paljenja ili čišćenja zemljišta itd.

Aerolab se trenutno nalazi u postupku dobijanja akreditacije u oblasti ispitivanja kvaliteta voda.
Pogledajte kako izgleda naša Ekotoksikološka laboratorija!

ispitivanje kvaliteta vode
Ispitivanje kvaliteta vode
Measure water content with digital device. PH meter.

Besplatan savet

Pozovite nas ili sam pišite za besplatne konsultacije