Испитивање квалитета земљишта и седимената

Контаминација тла или загађење земљишта настаје је присуством хемикалија ксенобиотика (које је створио човек) или због других промена у природним животним срединама земљишта, обично услед индустријских активности, пољопривредних хемикалија или неправилног одлагања отпада.

Хемикалије које су најчешћи загађивачи су нафтни угљоводоници, полициклични ароматични угљоводоници (попут нафталена и бензо(а)пирена), растварачи, пестициде и хербициди, олово и други тешки метали. Забринутост због онечишцћења тла првенствено произлази из здравствених ризика, директног контакта са контаминираним земљиштем, парама загађивача или због секундарне контаминације залиха воде унутар и испод тла. Мапирање загађених локација тла и последична чишћења дуготрајни су и скупи задаци који захтевају комбинацију знања геологије, хидрологије, хемије, вештину рачунарског моделовања и ГИС-а у загађивању животне средине итд.

Аеролаб поседује акредитацију у области испитивања загађења земљишта, као и овлашћење ресорног Министарства.

Законом о заштити земљишта уређује се систематско праћење стања и квалитета земљишта, мере санације, ремедијације, рекултивације, инспекцијски надзор и друга питања од значаја за заштиту и очување земљишта као природног ресурса од националног интереса.

Власник или корисник земљишта или постројења који обавља активности са Листе (у даљем тексту: власник или корисник) дате у Правилнику о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступку, садржини података, роковима и другим захтевима за мониторинг земљишта („Службени гласник РС”, број 102/20), обавља мониторинг у складу са поступком датим у Прилогу 2 – Мониторинг земљишта на коме се обављају активности са Листе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Мониторинг из става 1. овог члана се врши на сваких пет година. Власник или корисник врши испитивање земљишта пре почетка изградње постројења и/или обављања активности са Листе, као и по престанку обављања ових активности, у складу са Законом о заштити земљишта.

Уколико су Вам неопходне услуге испитивања, можете попунити захтев за испитивање овде, или нас контактирати путем email-a или телефоном наведеним на страници Контакт.

Погледајте како изгледа наша Екотоксиколошка лабораторија!

Ispitivanje kvaliteta vode
Ispitivanje kvaliteta vode

Бесплатан савет

Позовите нас или сам пишите за бесплатне консултације