Испитивање квалитета вода

Загађење воде је контаминација водених система (нпр. језера, река, океана, издана и подземних вода). Загађење воде се јавља кад се загађивачи директно или индиректно испуштају у воду без адекватног третмана за уклањање штетних једињења.

Загађење воде утиче на биљке и организме који живе у тим воденим системима. У скоро свим случајевима ефекат је штетан не само за индивидуалне врсте и популације, него за целокупну биолошку заједницу.

Главни загађивачи су отпадне воде, док штету спречавају системи за обраду отпадних вода. Загађење воде може бити биолошко, термално, хемијско и физичко.

Узроци загађења воде укључују широк спектар хемикалија и патогена, као и разне физичке параметре. Загађивачи могу да укључују органске и неорганске супстанце. Повишене температуре такође могу довести до загађења воде. Чест узрок топлотног загађења је употреба воде као расхладног средства у електранама и индустријским постројењима. Повишене температуре воде смањују ниво кисеоника, што може убити рибу и променити састав ланца исхране, смањити биодиверзитет врста и подстац́и инвазију нових термофилних врста.

Најчешћи загађивачи су:

Органски загађивачи воде:

 • Детерџенти
 • Нуспроизводи дезинфекције који се налазе у хемијски дезинфикованој води за пиће
 • Oтпад од прераде хране, који може садржати супстанце, масти и уља које троше растворени кисеоник
 • Инсектициди и хербициди, огроман спектар органохалида и других хемијских једињења
 • Нафтни угљоводоници, укључујући горива (бензин, дизел гориво, млазна горива и мазут) и мазива (моторно уље), и нуспроизводи сагоревања горива
 • Испарљива органска једињења, као што су индустријски растварачи, због неправилног складиштења
 • Хлоровани растварачи
 • Полихлоровани бифенил (PCB)
 • Полициклични ароматични угљоводоници (PAH)
 • Разна хемијска једињења која се налазе у производима за личну хигијену и козметику итд.

Неоргански загађивачи воде:

 • Киселост изазвана индустријским испуштањем (нпр. сумпор-диоксид из електрана)
 • Амонијак из отпада од прераде хране
 • Хемијски отпад као нуспроизвод из индустрије
 • Ђубрива која садрже хранљиве састојке-нитрате и фосфате
 • Тешки метали из моторних возила и из киселих вода из рудника
 • Муљ (талог) који потиче са градилишта, од сечења шума, паљења или чишћења земљишта итд.

Правно лице, односно предузетник који испушта отпадне воде у пријемник и/или јавну канализацију у складу са законом којим се уређују воде, врши мониторинг отпадних вода у складу са Прилогом 1 Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима „Сл. гласник РС“, бр. 33/2016 – Технички услови за спровођење мониторинга, преко правног лица овлашћеног за испитивање отпадних вода или самостално уколико испуњава за то услове у складу са законом којим се уређују воде.

Уколико су Вам неопходне услуге испитивања отпадних, подземних или површинских вода, можете попунити захтев за испитивање овде, или нас контактирати путем email-a или телефоном наведеним на страници Контакт.

Погледајте како изгледа наша Екотоксиколошка лабораторија!

ispitivanje kvaliteta vode
Ispitivanje kvaliteta vode
Measure water content with digital device. PH meter.

Бесплатан савет

Позовите нас или сам пишите за бесплатне консултације