Мерење емисије загађујућих материја у ваздух

Мерење емисије загађујућих материја у ваздух

Емисија представља испуштање загађујућих материја у медијуме животне средине: воду, ваздух и земљиште. Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС” број 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон и 43/2011 – одлука УС) уређује систем заштите животне средине. Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС” број 36/09) обезбеђује очување атмосфере у целини са свим њеним процесима и климатским обележјима.

Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС” број 06/16) и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС” број 111/15) прописане су граничне вредности емисије загађујућих материја у ваздух на месту извора загађивања. Гранична вредност емисије (ГВE) је максимално дозвољена вредност концентрације загађујуће материје у отпадним гасовима из стационарног извора загађења која може бити испуштена у ваздух.

Услове за извођење мерења емисије (одговарајућа мерна места, безбедан приступ мерним местима, потребне податке о постројењу и сл.) обезбеђују загађивачи ваздуха тј. предузећа и други субјекти привређивања који имају изворе загађивања ваздуха, а сама мерења обављају стручне организације овлашћене за мерење емисије.

Мерење емисије врши се мерним уређајима применом прописаних и документованих метода мерења и стандарда. Основни циљ сваке технике узорковања и мерења је да обезбеди узорак ваздуха који је заиста репрезентативан. Поређење измерених концентрација загађујућих материја са граничним вредностима емисије је кључни елемент у сваком мерењу емисије. Тачни и поуздани документовани резултати су неопходни да би се прецизно одредиле мере за смањење штетног утицаја рада постројења, односно емитера на животну средину. По правилу се мере масене концентрације емитованих загађујућих материја у односу на јединицу запремине (мг/м3 или г/м3), у сувом отпадном гасу на температури од 0ºC и под притиском од 1013 mbar-a јер се само у том случају могу поредити са граничним вредностима емисије.

Уведен систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 и SRPS CEN/TS 15675:2009, дугогодишње искуство руководног и техничког особља Лабораторије за испитивање отпадног гаса „АЕРОЛАБ“ д.о.о., као и мерно-испитна опрема којом се врше предметна испитивања гарантују изузетно поуздане резултате испитивања параметара дефинисаних у обиму акредитације „АЕРОЛАБ“-а.

Gaseous air pollution

Бесплатан савет

Позовите нас или сам пишите за бесплатне консултације