Пројекат израде мерног места

Пројекат израде мерног места

Без правилно израђеног мерног места није могуће извести мерење емисије отпадног гаса на начин који би био усаглашен са законским прописима. Израда мерног места је обавеза Оператера који врши мерење емисије и дефинисана је чланом 30. Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС” број 05/16) – Одређивање положаја и опремљености репрезентативних мерних места:

„Одређивање положаја и опремљености репрезентативних мерних места за периодично и континуално мерење емисије врши овлашћено правно лице у складу са захтевима и препорукама стандарда SRPS EN 15259.

Ради контроле исправности рада система за континуално мерење емисије оператер је дужан да постави додатна мерна места у складу са захтевом стандарда SRPS EN 15259.“

Обавезан услов дефинисан стандардом SRPS EN 15259 је:

  1. Мерно место мора да буде израђено на начин који обезбеђује несметан и безбедан рад
  2. Мерно место мора да обезбеди да узорак    отпадног гаса репрезентује отпадни гас. Због тога узорак треба узети из мерне равни у којој је отпадни гас хомоген.

Хомогеност отпадног гаса се доказује мерењима, тј. накнадном обрадом резултата мерења. Значи, да би се доказала хомогеност морају бити извршена мерења! Да би се извршила мерења морају постојати мерна места! Због тога стандард SRPS EN 15259 даје препоруке којима је дефинисан положај мерног места. Уколико се мерно место тј. мерна раван дефинише у складу са овим препорукама претпоставља се да ће отпадни гас у мерној равни бити хомоген! Другим речима, може се десити да иако је положај мерне равни ускађен са препорукама отпадни гас у мерној равни није хомоген, или обрнуто, да уколико нису испоштоване препоруке отпадни гас у мерној равни буде хомоген. У табели 1. су приказане препоруке за израду мерног места како би отпади гас у мерној равни би хомоген. Хомогеност се доказује захтевима за положајем мерне равни. Уколико су сви наведени захтеви испуњени отпадни гас у мерној равни је хомоген (табела 2).

Препоруке за израду мерног места можете преузети ОВДЕ.

Stream of dark smoke from the chimney of factory
Air Pollution from the smokestack of a factory

Бесплатан савет

Позовите нас или сам пишите за бесплатне консултације