Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh

Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh

Emisija predstavlja ispuštanje zagađujućih materija u medijume životne sredine: vodu, vazduh i zemljište. Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS” broj 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon i 43/2011 – odluka US) uređuje sistem zaštite životne sredine. Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS” broj 36/09) obezbeđuje očuvanje atmosfere u celini sa svim njenim procesima i klimatskim obeležjima.

Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje („Službeni glasnik RS” broj 06/16) i Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje („Službeni glasnik RS” broj 111/15) propisane su granične vrednosti emisije zagađujućih materija u vazduh na mestu izvora zagađivanja. Granična vrednost emisije (GVE) je maksimalno dozvoljena vrednost koncentracije zagađujuće materije u otpadnim gasovima iz stacionarnog izvora zagađenja koja može biti ispuštena u vazduh.

Uslove za izvođenje merenja emisije (odgovarajuća merna mesta, bezbedan pristup mernim mestima, potrebne podatke o postrojenju i sl.) obezbeđuju zagađivači vazduha tj. preduzeća i drugi subjekti privređivanja koji imaju izvore zagađivanja vazduha, a sama merenja obavljaju stručne organizacije ovlašćene za merenje emisije.

Merenje emisije vrši se mernim uređajima primenom propisanih i dokumentovanih metoda merenja i standarda. Osnovni cilj svake tehnike uzorkovanja i merenja je da obezbedi uzorak vazduha koji je zaista reprezentativan. Poređenje izmerenih koncentracija zagađujućih materija sa graničnim vrednostima emisije je ključni element u svakom merenju emisije. Tačni i pouzdani dokumentovani rezultati su neophodni da bi se precizno odredile mere za smanjenje štetnog uticaja rada postrojenja, odnosno emitera na životnu sredinu. Po pravilu se mere masene koncentracije emitovanih zagađujućih materija u odnosu na jedinicu zapremine (mg/m3 ili g/m3), u suvom otpadnom gasu na temperaturi od 0ºC i pod pritiskom od 1013 mbar-a jer se samo u tom slučaju mogu porediti sa graničnim vrednostima emisije.

Uveden sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 i SRPS CEN/TS 15675:2009, dugogodišnje iskustvo rukovodnog i tehničkog osoblja Laboratorije za ispitivanje otpadnog gasa „AEROLAB“ d.o.o., kao i merno-ispitna oprema kojom se vrše predmetna ispitivanja garantuju izuzetno pouzdane rezultate ispitivanja parametara definisanih u obimu akreditacije „AEROLAB“-a.

Gaseous air pollution

Besplatan savet

Pozovite nas ili sam pišite za besplatne konsultacije