Ispitivanje vazduha

Zagađenje vazduha podrazumeva prisustvo hemikalija, čestica ili bioloških materijala koji nanose štetu ili uzrokuju nelagodnost kod čoveka i drugih živih bića, odnosno koji ugrožavaju prirodnu sredinu u atmosferi. Vazduh je prozračna smeša prirodnih gasova i sitnih čestica koje imaju stalan sastav i koje se nalaze u stabilnoj ravnoteži. Međutim, vazduh iznad mnogih gradova je danas mračan i sumoran, a horizont nestaje u izmaglici. Smog je posledica zagađenja.
Do zagađenja vazduha dolazi kada se gasovi i mikroskopske čestice čađi (PM10 i PM2.5) i prašine oslobađaju u Zemljinu atmosferu, što izaziva promenu prirodnog odnosa i koncentracije osnovnih komponenti vazduha. Ponekad ove čestice dospevaju u atmosferu prirodnim putem, na primer oslobađanjem usled vulkanskih erupcija i prirodnih požara. Ipak, mnogo češće je slučaj da one dospeju u atmosferu kao posledica čovekovih aktivnosti.

Saobraćaj i industrija su osnovni izvori zagađenja vazduha. Tokom sagorevanja različitih oblika goriva u motorima ili fabrikama, osim oslobađanja energije, ispušta se i velika količina štetnih materija, kao što su ugljen-monoksid, ugljen-dioksid, sumpor-dioksid, oksidi azota, pepeo i čađ.

Ljudi zagađuju vazduh na mnogo načina: paljenjem šuma radi oslobađanja poljoprivrednog zemljišta, vožnjom automobila i aviona, radom u fabrikama i termoelektranama, sagorevanjem ogreva u domaćinstvima. U osnovi gotovo svih oblika aero-zagađenja je potreba čoveka za energijom koja se dobija na račun sagorevanja drveta, uglja, nafte ili prirodnog gasa.

Veštački izvori zagađivanja vazduha (antropogeni izvori) nastaju kao posledica čovekove aktivnosti. Oni se dele na:

 • Nepokretne (stacionarne)
 • Pokretne (mobilne)

Nepokretni izvori zagađivanja vazduha :

 • Industrijski objekti
 • Termoelektrane
 • Toplane
 • Energane
 • Kućna ložišta

Pokretni izvori zagađivanja vazduha:

 • Saobraćajna prevozna sredstva i kućni aparati

Polutanti koji se najčešće emituju u životnu sredinu kao posledica ljudske aktivnosti su:

 1. Ugljen-dioksid (CO2) – prirodna je komponenta atmosfere, ali takođe je zbog svoje uloge stakleničkog gasa opisan kao „vodeći zagađivač.
 2. Oksidi sumpora (SOx)
 3. Azotni oksidi (NOx)
 4. Ugljenmonoksid (CO)
 5. Isparljiva organska jedinjenja (metanska ili nemetanska)
 6. Prašina i mikroskopske čestice
 7. Teški metali, kao što su olovo i živa, posebno njihova jedinjenja
 8. Hlorofluorougljenici (CFC)
 9. Amonijak

i mnogi drugi.

Aerolab je visoko specijalizovan u oblasti merenja emisije iz stacionarnih izvora, a merno-ispitna oprema sa kojom raspolažemo je najsavremenija u oblasti merenja emisije i garantuje izuzetno pouzdane rezultate merenja emisije.

Šuma
Aerolab laboratorija

Besplatan savet

Pozovite nas ili sam pišite za besplatne konsultacije