Политика менаџмента

Политика система менаџмента „Аеролаб“ д.о.о.

Политика система менаџмента „Аеролаб“ д.о.о.

Наша Политика се базира на примени и одржавању тржишно оријентисаног, одговорног пословног система чији је основни елемент континуирано унапређење стандардних услуга које пружа корисницима и заинтересованим странама у циљу задовољавања њихових захтева, а уз пoштовање важећих прописа, правилника, уредби и стандарда из домена делатности предузећа „Аеролаб“ д.о.о.

Начела ове Политике су:

  1. Обавеза руководства да остварује добру професионалну праксу и обезбеди квалитет стандардних услуга из домена делатности.
  2. Oбезбеђење и стално унапређење система менаџмента који се односи на квалитет стандардних услуга лабораторијских испитивања, а у складу са SRPS ISO/IEC 17025 и SRPS CEN/TS 15675, као и свих других услуга из домена делатности у складу са одговарајућим стандардима, поштујући принципе непристрасности и поверљивости, идентификујући значајне ризике и прилике, а све засновано на захтевима корисника и заинтересованих страна, примени одговарајућих прописа, правилника, уредби, стандарда и мерне опреме, као и на одговорности и компетентности особља.
  3. Остваривање задатих нивоа квалитета у свим фазама пружања услуге, компетентност, конкурентност и задовољење захтева корисника и заинтересованих страна, перманентна обука, усавршавање и мотивација свих запослених да остварују добру међусобну сарадњу, поверење и припадност предузећу и стални надзор над компетентним особљем и преиспитивање система менаџмента.
  4. Обавеза свих запослених да се упознају и примењују у потпуности документацију система менаџмента у складу са њиховим одговорностима и да спроводе ову Политику.
  5. Обавеза највишег руководства да испуњава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025 и SRPS CEN/TS 15675 за стандардну услугу лабораторијског испитивања отпадног гаса, као и захтеве других релевантних стандарда, да доследно и конзистентно реализује оперативне активности Лабораторије и да непрекидно побољшава ефективност система менаџмента.
  6. Исти и фер однос према свим корисницима и стално праћење потреба корисника и заинтересованих страна и њиховог задовољства извршеним услугама уз поштовање принципа непристрасности и поверљивости и успостављање и одржавање добрих пословних односа са корисницима услуга, како би се обезбедило потпуно поверење у квалитет услуга.

Сталним преиспитивањем ефикасности и ефективности система менаџмента и идентификацијом значајних ризика и прилика пратиће се остварење ове Политике.
У реализацији ове Политике учествује сво особље, а посебну одговорност у реализацији ове Политике има највише руководство Директор, Руководилац Лабораторије и Представник руководства за систем менаџмента.